Reklamasjon

Det er viktig for oss at du er fornøyd med oss som samarbeidspartner og som leverandør.

Alle våre produkter er underlagt produsentens bestemmelser om garanti.
Garanti gjelder normal 12 mnd fra leveringsdato. (Airman og Kobelco gravemaskiner 3 års garanti)

I denne periode vil arbeid og deler som skyldes teknisk svikt, vil da bli dekket av forhandler.

  • Kjøring og reisekostnader dekkes ikke på redskaper. Redskaper skal bringes til vårt verksted for reklamasjonsjobber.
  • Feil og mangler som skyldes feil bruk eller kan skyldes bruker, må dekkes av kunde selv. Serviceintervallene på maskiner skal være overholdt for at saken skal anses som en garantisak.
  • Det skal kun brukes orginalolje og orginalfilter i garantiperioden.
  • Reparasjonsarbeid i forbindelse med garanti gjelder innenfor normal arbeidstid. Forlanger kunde garantiarbeid utført utenom normal arbeistid, belastes kunde for merkostnader i forbindelse med overtid.
  • Anleggsmaskiner skal ha førstegangsservice etter 100 brukstimer. Kunde belastes filter og olje, mens arbeid og reisekostnader blir dekket av forhandler. Kunde selv er ansvarlig for å melde fra om behov for service.
  • Garanti dekker aldri tapt arbeidsfortjeneste, eller andre tap som kunde kan påføres ut ifra ståtid i forbindelse med en garantijobb. Forhandler kan ikke stilles ansvarlig for forsinkelser i arbeidet som skyldes f.eks
    sykdom, ekstreme værforhold, forsinket postgang etc.
  • Hvis kunde rekvirerer verkstedstøtte, og det ikke kan påvises feil eller unormalheter, må kunde selv betale for denne merarbeid i forbindelse med dette.
  • Garanti dekker ikke ytre skader, pærer, sikringer, speil, olje og filter.

Reklamasjonen må gjøres skriftlig til oss via reklamasjonsskjema og dokumenteres med bilder senest 8 dager etter at feilen oppsto.